lms-3
Custom Software
Web App Development
Hệ thống quản lý đào tạo LMS
Mô hình phát triển
Bảo mật
Công nghệ
Bảo mật
Đội nhóm
Bảo mật
Khách hàng
Trường Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội

Hệ thống Quản lý đào tạo LMS được ZentSoft triển khai cho bộ môn tiếng anh dự bị – Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hệ thống đáp ứng các nhu cầu về quản lý đào tạo cho bộ môn, khoa:

  • Quản lý lớp học
  • Quản lý giảng viên – trợ giảng
  • Quản lý học liệu
  • Quản lý tài chính nội bộ
  • Kết nối với hệ thống tuyển dụng
  • Hệ thống học trực tuyến dành cho học viên